Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návrh závěrečného účtu obce Podmyče za rok 2008

3. 6. 2009

1.

Návrh závěrečného účtu Obce Podmyče za rok 2008

 

     Obec Podmyče zveřejňuje  závěrečný účet za rok 2008 v souladu

s § 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 

Výsledky hospodaření Obce Podmyče za kalendářní rok 2008 byly zpracovány do závěrečného účtu, ve kterém jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby. Tyto výsledky byly zveřejněny 15 dnů před projednáním na řádném zasedání zastupitelstva obce Podmyče.

 

Rozpočet a jeho plnění:

 

Rozpočet příjmů a výdajů za rok 2008 byl projednán a schválen na řádném zasedání zastupitelstva obce Podmyče dne 28.03.2008, číslo usnesení 02/08.

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008

Příjmy

 

 

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Třída 1- daňové příjmy

   1 447 800

      1 454 500

       1 195 656

Třída 2- nedaňové příjmy

      258 600

         358 900

          196 714.74

Třída 3- kapitálové příjmy

                 0

                    0

                     0

Třída 4- přijaté dotace

          7 200

         531 300

           531 268

Celkem před konsolidací

   1 713 600

      2 371 700

        1 923 638,74

Příjmy po konsolidaci

   1 713 600

      2 371 700

        1 923 638,74

Výdaje

 

 

 

 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Třída 5- běžné výdaje

   2 821 300

      3 357 400

         1 757 259,72

Třída 6- kapitál. výdaje

      294 000

         416 000

            173 663,50

Celkem před konsolidací

   3 115 300          

      3 773 400

        1 930 923,22  

Výdaje po konsolidaci

   3 115 300

      3 773 400

        1 930 923,22

Třída 8- financování

   1 401 700  

      1 401 700

               7 284,48

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 (výkaz FIN 2-12).

 

Zůstatky účtů k 31.12.2008:

 

231 – Základní běžný účet                               1 394 389,18

031 -  Pozemky                                               2 486 715,50

021 -  Stavby                                                   3 580 605,20

022 -  Samostatné movité věci                             212 135,30

028 -  Drobný dlouh.hm.majetek                         514 081,16

042 -  Nedokončený dlouh.hm. majetek           1 376 238,40

069 -  Ostatní dlouhodobý fin. majetek                233 755,50

132 -  Zboží na skladě                                          47 037,00 

314 -  Poskytnuté provozní zálohy                         45 280,00

315 -  Pohledávky za rozp. příjmy                         13 623,30         

2.

 

Přijaté dotace:

 

UZ 13101    Dotace na VPP                                      264 000,00                          

UZ 00339    Oprava střechy na kulturním domě          185 000,00

UZ 00103    Dotace na hospodaření v lese                    25 000,00

UZ 98193     Dotace na volby                                       30 000,00    

 

 

 

     Součástí závěrečného účtu při projednání na zastupitelstvu obce je i Zpráva o výsledku

Přezkoumání  hospodaření  obce za rok 2008, ve které je konstatováno toto:

 

při přezkoumání hospodaření obce Podmyče za rok 2008

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

 

     Na základě výše uvedeného se předkládá zastupitelstvu obce na projednání závěrečný účet s vyjádřením:

 

 

souhlasu s celoročním hospodařením a to

- bez výhrad -

 

 

 

 

 

V Podmyčích dne: 18.05.2009

 

 

 

Návrh

vyvěšen na úřední desce: 18.05.2009                                 Razítko a  podpis

                                                                                                   starosty obce

sňat z úřední desky: 03.06.2009

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce dne:

 

Číslo usnesení: